BỘ PHẬN HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG

CHỐNG CÁU CẶN VÀ ỨC CHẾ ĂN MÒN

KHỬ TRÙNG


CHỐNG CÁU CẶN VÀ ỨC CHẾ ĂN MÒN

NKC-900 ATMP NKC-905 BTA NKC-910 HEDP NKC-920 AA/AMPS/EA NKC-930 AA/MA NKC-960 PBTC NKC-980 HPMA NKC-990 PAA

View page »

KHỬ TRÙNG

NKC-610 ADBAC NKC-620 (DCCNA) NKC-630 (SDMC) SODIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE NKC-640 CMI/MI NKC-690 TCCA

View page »