NKC-905 BTA

NKC-905 (BTA: 1,2,3 BENZOTRIAZOLE)
a) Tính chất:
– Khối lượng phân tử: 119,12
– Công thức phân tử: C6H5N3
– Thành phần họat động: 98,5% (min)
– Cảm quan: trắng hoặc vàng nhạt
– Nhiệt độ tan chảy(  0C): 930C – 980C
– Lượng tro: 0,2 (max)
– Tính tan: Tan được hầu hết dung môi, tan ít trong nước và dầu khoáng.
b) Ứng dụng:
– Hệ thống nước tuần hoàn
– Chất làm sạch và tẩy rửa
– Dầu thủy lực và các chất lỏng chức năng khác.
– Bao bì và nguyên liệu đóng gói.
– Đánh bóng, waxes
– Sản xuất sơn và dầu bóng.